‘lagos i cijevi’

Ljudi pomažu spasiocima nositi crijevo za vodu za gašenje požara nakon rušenja zrakoplova u okolici grada Lagosa u Nigeriji.

лªÉçÕÕƬ£¬·¨Ð£¬2012Äê6ÔÂ4ÈÕ
£¨·¨Ð£©£¨1£©ÄáÈÕÀûÑÇÒ»¼Ü¿Í»ú×¹»ÙÖÁÉÙ193ÈËÓöÄÑ
6ÔÂ3ÈÕ£¬µ±µØ¾ÓÃñÔÚÄáÈÕÀûÑÇÀ­¸÷˹µÄ×¹»úÏÖ³¡°ïÖúÃð»ð¡£
ÄáÈÕÀûÑÇÒ»¼Ü¿Í»ú3ÈÕÔÚÀ­¸÷˹»ú³¡¸½½ü×¹»Ù£¬»úÉÏ153ÈËÈ«²¿ÓöÄÑ£¬²¢Ôì³ÉµØÃæÖÁÉÙ40ÈËËÀÍö¡£´ÓÓйط½Ãæ»ñϤ£¬¸Ã¿Í»úÉÏÖÁÉÙÓÐ6ÃûÖйú³Ë¿Í¡£
лªÉç/·¨ÐÂ

%d blogeri kao ovaj: