PONERIZACIJA DRUŠTVA

Електричната вселена и шумановата константа

Автор: Ѓоре Андреев

Matrix World

Благодарение на некои уникатни сојства и карактеристики како и деликатниот баланс кој се одржува преку мноштво од сложени механизми, планетата земја е еден многу сложен екосистем преполн со различни форми на живот.

Еден од тие сложени механизми е и Шумановата константа.

Шумановата константа или Шумановата резонантна фрекфенција е нискофрефентно електромагнетно зрачење помеѓу 6 и 8Hz, најчесто 7.83Hzприсутно во просторот помеѓу земјината кора и јоносферата, со почетна точка во внатрешноста на земјата. Неговото постоење прв математички го предвидел германскиот физичар Winfried Otto Schuman, по кого  ова зрачење и го добило името.

Зошто е важна?

Гледано од аспект на електричната вселена секое тело во неа, органско и синтетичко вибрира на одредена фрекфенција, што значи дека секоја електромагнетно зрачење од околината било да е од природен или вештачки извор има влијание врз него, па според тоа и шумановата константа како таква, е еден од детерминирачките фактори во нашето секојдневие.

Шумановата константа или Шумановата резонантна фрекфенција.

Шумановата константа или Шумановата резонантна фрекфенција.

Имено, познато е дека електромагнетното зрачење, во зависност од интензитетот и фрекфенцијата може да има како позитивно така и негативно влијание на живите суштества.

Фреквентниот опсег е во резонанција со алфа брановите на човековиот мозок, односно со брановата должина на мозокот кога човекот е во фаза на медитација и релаксација, исто така и брановата должина на звуците од делфините кореспондира со шумановата константа.

1 moždani valovi

Фреквентниот опсег е во резонанција со алфа брановите на човековиот мозок, односно со брановата должина на мозокот кога човекот е во фаза на медитација и релаксација.

Постојат стари кинески учења според кои на човекот за да опстане му се потребни два сигнали кои мора да бидат во меѓусебен баланс: YING или сигнал од горе, и YIN сигнал од долу.

Никола Тесла исто така се наишол на оваа константа. При екпериментирањето со безжичниот пренос на енергија  утврдил дека резонантната фрекфенција на просторот помеѓу земјината кора и јоносферата е околу 8Hz.

nt

Никола Тесла исто така се наишол на оваа константа.

Професорот E. Jacobi од универзитетот во Дизелдорф, изградил херметички затворен бункер, лишен од секакви надворешни влијанија, во кој сместил неколку студенти. Идејата било да се види какво влијание ќе има неизложувањето на студентите на ова зрачење. Експериментот траел четири недели. За неговото времетраење се утврдило дека кај субјектите се јавувале симптоми на емоционален дисбаланс и главоболки, кои по краткотрајно изложување на нискофрекфентна електромагнетна радијација од 7.83Hz, веднаш исчезнувале.

Од досега напишаното може да заклучиме дека било кое електромагнетно зрачење има влијание врз целокупниот жив свет. Дали тоа влијание ќе биде позитивно или негативно зависи од интензитетот и фрекфенцијата.

Во денешниот модерен свет постојат многу извори на електромагнетно зрачење. Предавателите за мобилната телефонија, радарските ситеми, сателитските комуникации се само некои од тие извори кои зрачат на многу високи фрекфенции од по неколку гигахерци, со многу висок интензитет и јачина. Според физичките закони кога ќе дојде до интерференција на две електромагнетни полиња со различна фрекфенција и интензитет, ќе преовлада полето со повисок интензитет.

Во овој случај тоа значи дека шумановата константа се повеќе се губи во џунглата од фрекфенции генерирани од апарати направени од човекот, а со тоа се губи и позитивното влијание кое несомнено го има врз целокупната флора и фауна на планентата.

1 haarp

Дали веќе постои функционална технологија базирана на елктромагнетни бранови која ќе овозможи ралични манипулации со човековите мозок?

Имајќи го сето ова во предвид не можам а да не си го поставам прашањето. Дали веќе постои функционална технологија базирана на елктромагнетни бранови која ќе овозможи ралични манипулации со човековите мозок, психа можеби и еволуциски напредок?

Постојат  индиции дека фрекфенцијата на шумановата константа почнува да расте.

Дали тоа еволуцијата не носи на некое друго ниво или пак е сето тоа резултат на нечие влијание?

Ако е така кои се целите и намерите?

Како сето тоа ќе се одрази на нас како човечки суштества, како индивидуи?

Какво влијание ќе има на светот кој не опкружува?

Можеби е тоа обид на веќе добро познатите сили и здруженија со огромна политичка и економска моќ во чии раце се поголемиот дел од ресурсите целосно да завладеат со планетата и се на неа, и да го турнат човештвото во духовно ропство.

Неодговорени прашања има многу. Далеку сме од поседување на информации и средства за нивно одговарање.

Ако сето ова е природен тек на настаните и можеби нов еволутивен исчекор во ред, но секогаш останува можноста од патократска интервенција.

Остануваме да бидеме будни за во случај да треба да возвратиме.

Matrix World:

Čak i najmanje promjene u magnetskom polju utječu na ljude

Osjetljivost na elektromagnetsko zračenje

REVOLUCIONARNO OTKRIĆE: Potpuna kontrola magnetskog polja je stvarnost

Znanstvena istraživanja o auri – ljudskom elektromagnetskom polju

Još uvijek nas uče kako EM zračenje dalekovoda nije opasno po ljudsko zdravlje

Patokracija, HAARP, kanabis, duhan i promjena klime – kako su ove stvari povezane?

Znanstvenici NRL-a stvorili guste umjetne oblake plazme u ionosferi uz pomoć HAARP-a

HAARP i druge tehnologije koje sponzoriraju vlade da bi kontrolirali naša životna iskustva!

Uzrokuje li Zemljino magnetsko polje samoubojstva?

ELEKTRIČNI SVEMIR: električni repovi kometa, solarni vjetrovi i planetarna poravnanja