BISERI

Dogodilo se čudo – Tim Orešković zna književni hrvatski i svi ga razumiju

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Nedavno smo dobili novu vladu s premijerom koji je odlučio da će služiti hrvatskim građevinama, koji je nerazumljivo komunicirao s novinarima te koji je svojoj novoj vladi, na prvoj sjednici, uz pomoć Google prevoditelja preporučio sljedeće: “ostati mirni i vladaju na”, no u isto vrijeme događalo se čudo na Fejs profilu političara (kojega nitko nije demokratski izabrao) Tima Oreškovića. Pojavljuju se postovi s predivnim, čistim i književnim hrvatskim jezikom, pa čak i poruka Dubrovčanima u čast svetoga Vlaha pisana u najboljoj maniri dijalekta iz “grada”. Tim je jedini premijer na svijetu koji vodi zemlju, a da pri tome na zna govoriti oficijelni jezik te zemlje, dok na društvenim mrežama “pokazuje zavidnu razinu” znanja tog istog jezika. Je li u pitanju još jedan skriveni talent našega premijera?

Tako su premijerove jezične "konstrukcije" dočekane po Internetu.

Tako su premijerove jezične “konstrukcije” dočekane po internetu.

Da ne bi ispalo da pišemo, ne daj bože neistine, te da opsturiramo reformsku vladu Tihomira Oreškovića, bacit ćemo se na pregled nekoliko vrlo interesantnih video snimaka. U prvoj nam Tim objašnjava kako će služiti hrvatskim građevinama. Sigurni smo da su: Dioklecijanova palača, ljetnikovci po Dubrovniku, stare i nove zgrade diljem naše lijepe domovine, čak i baraka bivšeg ministra Crnoje u okolici Samobora, oduševljeni našem premijerom te da bi, da to mogu, dale svoj glas za tako krasnog čovjeka. Sudeći po Timovoj izjavi. čini se da više neće biti rušenja ilegalno sagrađenih objekata na tlu lijepe naše, jer on služi građevinama.

U drugoj video snimci vidimo Tihomira kako otvara prvu sjednicu svoje vlade uz vrlo važan savjet koji je, do duše, malčice zbunio svekoliko pučanstvo koje nije naviklo na nesavršenosti Google prevoditelja, usput pitamo se hoće li premijer zaista tako vladati na(d) nama kada niti ne zna hrvatski jezik, točnije barem ga ne zna govoriti?

Na trećoj snimci vidimo kako premijer komunicira s novinarima, i pitamo se koliko mi razumijemo njega i koliko on razumije nas i hoće li takvo (ne)znanje utjecati na reforme kojima se svi tako srčano nadamo?

I sada čudo, za koje osobno mislimo da je omogućila sama Gospa iz Međugorja, očigledno je da Tihomir Orešković ima talente o kojima šira javnost ništa ne zna, naime posjetite li njegov profil na Fejsu, vidjet ćete da se Tihomir razbacuje književnim jezikom pa čak i lokalnim dijalektima i to na na takv način da nam se čini kako nas je premijer do sada vukao za nos, on zaista zna hrvatski jezik, samo se malo šali kada priča pred kamerama jer želi da dobro načulimo uši dok nam se obraća. Želite li lajkati premijerov profil na Fejsu (ili se barem načuditi Timovom znanju hrvatskog jezika), to možete učiniti ovdje.

Šalu na stranu, ovo je sramotno, kao prvo Tima Oreškovića narod nije izabrao, ako se dobro sjećamo, u našoj državi se političke funkcije izabiru direktnim glasovanjem građanki i građana Republike Hrvatske koji su upisani u državni registar birača. Kao drugo nevjerojatno je da se Tim predstavlja kao političar, iako on to de facto nije jer nije sudjelovao na ovim ili bilo kojim izborima, ne zna se njegov program, njegova politička stanovišta i slično. Kao treće, EU i SAD traže od imigranata i izbjeglica da poznaju jezik države domaćina, a ako ne znaju ekspresno se uče istome, dok istraživanja otkrivaju da je poznavanje jezika države u kojoj netko živi od esencijalne važnosti, jer se tako: optimalo razmjenjuju informacije, dobiva se posao u skladu s mogućnostima i ekspertizom, te se s poznavanjem jezika može obaviti posao. Ako se od izbjeglica i imigranata traži poznavanje jezika zemlje domaćina, ne bi li bilo sasvim logično da najmoćniji čovjek u državi pozna jezik države s kojom želi vladati?

U nacrtu zakona upravnog tijela Matice hrvatske o javnoj uporabi hrvatskoga jezika stoji sljedeće (bilo bi lijepo da netko ovo prevede i dostavi Timu Oreškoviću):

Hrvatski sabor, polazi od činjenica:

– da je hrvatski jezik jedna od temeljnih nacionalnih vrijednosti i važna sastavnica hrvatske nacionalne samobitnosti i hrvatskoga nacionalnog identiteta,

– da su svi nasrtaji i pokušaji zatiranja hrvatskoga jezika u prošlosti uvijek bili i pokušaji odnarođivanja i dezintegracije hrvatskoga naroda,

– da je u procesu globalizacije važno štititi nacionalnu posebnost,

– da je hrvatska kultura dio europske kulture, a zaštita, skrb i razvitak hrvatskoga jezika osobito su važni za očuvanje i hrvatskoga i ukupnoga europskoga kulturnoga nasljeđa,

– da su promicanje i zaštita hrvatskoga jezika obveza i dužnost svih ustanova javnoga i društvenoga života i svih građana Republike Hrvatske.

 Evo najvažnijih dijelova iz nacrta zakona:

Članak 1.

(1) U Republici Hrvatskoj u službenoj su uporabi hrvatski standardni jezik (u daljnjem tekstu: hrvatski jezik) i latinično pismo.

U svim područjima javnoga i društvenoga života u Republici Hrvatskoj pisano i usmeno sporazumijevanje odvija se na hrvatskom jeziku, osim kada se, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i posebnim zakonom ili propisom, uz hrvatski jezik upotrebljavaju jezici i pisma nacionalnih manjina ili kada međunarodni sporazumi obvezuju Republiku Hrvatsku na uporabu drugih jezika i pisama.

(2) Hrvatskim jezikom, koji je jedan od službenih jezika Europske Unije, Republika Hrvatska predstavlja se u međunarodnoj zajednici

Članak 2.

(1) Zakon određuje temeljna pravila o javnoj uporabi hrvatskoga jezika kao službenoga u Republici Hrvatskoj.

(2) Javnu uporabu hrvatskoga jezika na pojedinim područjima javnoga sporazumijevanja mogu određivati i posebni zakoni i propisi, pod uvjetom da su usklađeni s ovim Zakonom.

(3) Ako za neko posebno područje javna uporaba hrvatskoga jezika nije posebno propisana, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Članak 3.

(1) Na područjima lokalne samouprave u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina uz hrvatski jezik određuje se javna uporaba njihova jezika i pisma kao službenoga onako kako ovaj Zakon određuje uporabu hrvatskoga jezika kao službenoga jezika Republike Hrvatske.

(2) Crkvene i vjerske zajednice u svojim obredima i u drugim prilikama mogu se služiti drugim jezicima i pismima.

Članak 4.

(1) Zaštita hrvatskoga jezika temelji se na:

a) brizi o ispravnoj uporabi hrvatskoga jezika i nastojanju da korisnici hrvatskoga jezika usavršavanju svoje jezično izražavanje,

b) širenju znanja o njemu, njegovoj ulozi i značenju,

c) poštivanju, očuvanju, zaštiti i promicanju svih idioma hrvatskoga jezika i sprečavanju njihova nestajanja, uključujući i one koji su u uporabi među Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske te u iseljeništvu,

d) potpori učenju hrvatskoga jezika u zemlji i inozemstvu,

e) promicanju hrvatskoga jezika u svijetu.

(2) Zaštita hrvatskoga jezika obvezuje sva državna upravna tijela, tijela lokalne samouprave, sve javne ustanove i javna poduzeća Republike Hrvatske.

Članak 5.

Hrvatski je jezik službeni jezik:

a) državnih tijela,

b) tijela lokalne uprave i samouprave te njima podložnih javnih ustanova,

c) ustanova i udruga koje obavljaju javne poslove,

d) medija,

e) škola i visokoškolskih ustanova,

f) znanstvenih institucija,

u Republici Hrvatskoj.

Drugi dio

PRAVNA ZAŠTITA HRVATSKOGA JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU

Članak 6.

(1) Javne službe u Republici Hrvatskoj obavljaju svoje poslove na hrvatskom jeziku ako posebnim propisima nije drukčije određeno.

(2) Prethodni stavak odnosi se na subjekte spomenute u članku 5.

Članak 7.

Međunarodni ugovori koje sklapa Republika Hrvatska moraju imati inačicu na hrvatskom jeziku.

Članak 8.

U pravnim dokumentima koji se sklapaju između pravnih i fizičkih osoba od kojih je jedna hrvatska upotrebljava se hrvatski jezik, a jedna od inačica može biti i na stranom jeziku. Ako se ugovorne strane nisu drukčije dogovorile, osnovna je inačica na hrvatskom jeziku.

Članak 9.

(1) U poslovnoj i strukovnoj komunikaciji koja se obavlja u Republici Hrvatskoj između hrvatskih ili između hrvatskih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba obvezna je uporaba i hrvatskoga jezika.

(2) Opisi roba i usluga te različiti popratni dokumenti moraju imati inačicu na hrvatskom jeziku. Kontrolu i nadzor poštivanja odredaba obavljaju mjerodavna nadzorna tijela i državne inspekcije.

Članak 10.

Hrvatski je jezik službeni jezik svih odgojno-obrazovnih ustanova, na svim njihovim razinama i u svim oblicima njihova rada (nastava, ispiti, obrane radova različitih razina itd.), osim u slučajevima kad je važećim propisom određeno drukčije.

Članak 11.

Odredbe prethodnog članka ne odnose se na:

– osobna imena,

– dvojezične publikacije, časopise, knjige i računalne programe (osim njihovih opisa i uputa),

– prihvaćeno znanstveno i tehničko nazivlje,

– znanstvena i umjetnička djela,

– znanstvenu i obrazovnu djelatnost škola sa stranim nastavnim jezikom, dvojezičnih škola, kolegija iz stranih jezika – za koje se oblikuju posebni propisi,

– marke proizvođača i roba, trgovačko nazivlje i oznake podrijetla roba i usluga.

Članak 12.

Konferencije za medije predstavnika državnih tijela i javnih ustanova te pisane izjave za medije i javnost u Republici Hrvatskoj moraju biti na hrvatskom jeziku. Mogu se prevoditi na strani jezik ako su nazočni i strani novinari.

Članak 13.

(1) Natpisi i obavijesti u javnim službama (uključujući i javni promet) moraju biti napisani na hrvatskom jeziku, osim slučajeva navedenih u članku 11.

(2) Uz natpise i obavijesti na hrvatskom jeziku mogu se upotrijebiti i obavijesti i natpisi na stranom jeziku u slučajevima i u mjeri koje odredi mjerodavno ministarstvo uprave.

Članak 14.

(1) Jezik svih medija registriranih u Republici Hrvatskoj jest hrvatski jezik.

(2) Za potrebe informiranja međunarodne javnosti i međunarodnu kulturnu razmjenu, mediji iz stavka 1 ovoga članka mogu objavljivati informacije i programe i na stranim jezicima.

(3) Strani radijski, televizijski i mrežni programi, ili njihovi dijelovi, koje preuzimaju postaje registrirane u Republici Hrvatskoj, obvezatno se prevode na hrvatski jezik.

(4) Ako se u tiskovinama na hrvatskom jeziku objavljuju tekstovi na stranom jeziku, to se čini u skladu s člankom 13. ovoga Zakona.

(5) Primjenu stavaka 1, 2 i 3 ovoga članka pri uporabi jezika i pisama nacionalnih manjina određuju posebni propisi.

Članak 15.

U postupku dobivanja državljanstva Republike Hrvatske potrebna razina poznavanja hrvatskoga jezika utvrđuje se posebnim zakonom.

Iako smo iznijeli dijelove prijedloga zakona o javnoj upotrebi hrvatskog jezika, ostavljamo vas da razmišljate o ovome i zaključite, po vlastitoj savjesti, je li normalno da nam premijer ne zna hrvatski jezik ili smo zbog takvih i sličnih stvari odavno “u banani” kako nas je okarakterizirao bivši premijer Ivo Sanader?

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Izvori:

Don’t learn foreign language at the cost of your mother tongue

The importance of the mother tongue

Mother Tongue: The Language of Heart and Mind

Tihomir Orešković i prvi javni istup “Služiću hrvatskom građevinama”

Tihomir Orešković – Stay calm and govern on (Ostati mirni i vladaju na)

Dnevnik – Koliko će Tihomiru Oreškoviću loš hrvatski zakomplicirati život

If integration is going to work, everyone needs to speak the same language

Za integraciju stranaca važno je poznavanje jezika

Learning English should be part of US experience

All immigrants may have to learn English | Daily Mail Online

Learning the Local Language Can Help Immigrants

“All Immigrants Should Learn Our Language”