UVJETI KORIŠTENJA MATRIX WORLDA

Uvjeti korištenja bloga Matrix World (http://matrixworld-hr.com/ i https://matrixworldhr.wordpress.com/ te http://matrixworldhr.com)

Molimo da uvjete korištenja što češće čitate, jer se isti mogu promijeniti zajedno s uredničkom politikom. Ne odgovaramo za slučajeve u kojima korisnici nisu upoznati s uvjetima korištenja. 

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.

Preuzimanjem tekstova i podataka ovog bloga i / ili dostupnih datoteka korisnik prihvaća uvjete i odredbe u nastavku:

1. Prava intelektualnog vlasništva

Većina sadržaja ovog bloga, je vlasništvo Matrix Worlda osim ako drugačije nije navedeno.

 2. Dopuštenje za upotrebu

Korištenje materijala ovog bloga i datoteka za preuzimanje je namijenjeno isključivo za privatne svrhe (poput dijeljenja MW objava i naših linkova na društvenim mrežama s naših fan pageova, npr. naše Facebook stranice, ili pak objava istih na privatnim profilima čitatelja ili putem elektroničke pošte). Upotreba u druge svrhe, kao što su: komercijalne svrhe, te kopiranje, naknadno objavljivanje, korištenje isječaka u drugim: medijima, blogovima, portalima, sajtovima, itd., tiskanje ili distribuiranje, zahtijeva prethodno pismeno odobrenje uredništva Matrix Worlda. U slučaju dobivanja pismenog odobrenja uredništva, materijal Matrix Worlda se može koristiti isključivo u nepromijenjenom obliku zajedno sa slikama, komentarima autora, uredništva i linkovima s jasnim imenom autora teksta i direktnim jasno vidljivim linkom povezanim na originalni tekst Matrix Worlda.

3. Jamstvo i odgovornost

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost i potpunost informacija sadržanih na internetskoj stranici, uključujući tehničke informacije, podatke, prijevode tekstova drugih stranica i objave prenesene s drugih stranica ili autorske tekstove. Podaci predstavljeni na Matrix Worldu mogu u međuvremenu biti izmijenjeni ili se u međuvremenu može doći do novih saznanja s kojima mi nismo upoznati.

Podatke s Matrix Worlda preuzimate na vlastitu odgovornost. Bilo kakva odgovornost za daljnju upotrebu te izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu upotrebom je isključena. To uključuje i gubitak podataka.

4. Linkovi

Za sadržaj internetskih stranica koje su povezane s Matrix Worldom putem linkova, nismo odgovorni. Takvi su linkovi  namijenjeni samo kao podrška za korisnika stranice. Ne utječemo na sadržaj povezanih internetskih stranica i ne možemo utjecati na sadržaj povezanih stranica koje nisu dio naše internetske prezentacije.

Svi oni koji se žele upoznati sa zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske mogu isti pročitati ovdje

Dodatna objašnjenja o istome možete naći na stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Uz izvadke istoga:

Autoru pripada autorsko pravo na njegovom djelu činom ostvarenja djela (temeljem čl. 9. st. 2. ZASP-a) bez ispunjavanja bilo kakvih formalnosti kao što su primjerice registracija ili depozit djela. Bilo kakav depozit djela nema utjecaja na stjecanje autorskog prava, on je pravno irelevantan.
Autorsko djelo može se koristiti samo uz odobrenje autora (u pisanom obliku). Pojedinačno korištenje autorskog djela potrebno je odrediti pisanim odgovarajućim ugovorom između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite.

Pojam objavljivanja obuhvaća svaki postupak kojim djelo postaje pristupačno javnosti (izdavanje, izlaganje, radiodifuzno emitiranje), tj. odnosi se na pojavljivanje autorskog djela u javnosti u bilo kojem (tjelesnom ili netjelesnom) obliku.
Izdavanje je jedan je od načina objavljivanja, to je postupak kojim se djelo u određenom broju primjeraka stavlja u promet i na taj način postaje pristupačno javnosti, tj. odnosi se na primjerke autorskih djela u tjelesnom obliku, pa će time svako izdavanje ujedno biti i objavljivanje, no ne i obratno.

Javnim korištenjem autorskog djela smatra se svako korištenje autorskog djela koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu (putem Interneta).

Autor drugome ustupa pravo korištenja autorskog djela ugovorom, davanjem odobrenja za korištenje ili drugim pravnim poslom. Ustupanjem prava autor može drugome omogućiti korištenje djela na svaki način ili samo na određeni način, to može biti isključivo ili neisključivo pravo korištenja, može biti ograničeno sadržajno, vremenski i prostorno.

Kako je već navedeno, ideje, metode, koncepti nisu predmet zaštite autorskog prava. Web stranica može sadržavati autorska djela (npr. dizajn stranice, originalnu bazu podataka, pisana djela, računalni program) i predmete zaštite srodnih prava (npr. neoriginalnu bazu podataka). I autorska djela i predmeti zaštite srodnih prava zaštićeni su temeljem zakona činom ostvarenja djela, odnosno predmeta zaštite srodnih prava. Na web stranicu uputno je staviti i podatke o upravljanju pravima. (Podaci o upravljanju pravima jesu podaci navedeni od strane nositelja prava kojima se identificira autorsko djelo odnosno predmet zaštite srodnog prava, nositelj prava, uvjeti korištenja djela, kao i brojke ili kodovi koji predstavljaju takve podatke ako su navedeni na primjerku autorskog djela ili predmeta srodnog prava ili se pojavljuju u vezi s njihovim priopćavanjem javnosti.) Izuzev podataka o upravljanju pravima, čija je primjena svojstvena za Internet, sve ostalo rečeno za web stranicu vrijedi i za časopis.

Novinski članak je autorsko djelo ako se radi o pisanom djelu koje je originalno, intelektualno (duhovno) ostvarenje. Međutim, ako se radi o dnevnim novostima ili vijestima koje imaju karakter običnih medijskih informacija takvi članci nisu predmet zaštite autorskog prava. Reportaža (kao novinarski izvještaj kojim se prikazuju događaji i okolnosti na temelju prikupljenih obavijesti) u načelu jest autorsko djelo, ako se ne radi o gore opisanom slučaju običnih medijskih informacija.

Autorsko djelo može se koristiti samo uz odobrenje autora (u pisanom obliku). Pojedinačno korištenje autorskog djela potrebno je odrediti pisanim odgovarajućim ugovorom između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite. Da bi djelo bilo autorsko djelo mora biti kreativno, originalno, mora predstavljati nešto novo i naravno mora nastati individualnim vlastitim stvaranjem. Dostupnost drugih autorskih djela ne znači i ponudu na teške povrede autorskog prava drugih autora.
Citat čl. 229. st. 2. Kaznenog zakona: „Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine kaznit će se tko bez navođenja imena ili pseudonima autora objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način priopći javnosti tuđe djelo na kojemu je označeno ime ili pseudonim autora ili na nedozvoljen način unese dijelove tuđeg djela u svoje autorsko djelo ili dozvoli da se to učini.“

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.

Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori često imovinska (ekonomska) prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanje naknade koje ovise o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora vezana su uz osobu autora i nisu prenosiva. Moralna prava autora samo su djelomično prenosiva u slučaju smrti autora.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko djelo koje je izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja. Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima.

Uredništvo Matrix Worlda